Nyheter


ÅRSMÖTE 2020

Styrelsen kallar härmed till årsmöte i Norrköpings God Man och Förvaltarförening.
Detta möte kommer att ske i Kommunhuset i Norrköping och där vi är i sessionssalen.

Datum för årsmötet är torsdagen den 12 mars kl: 18:00 – 20:00

Vi kommer att bjuda på kaffe och kaka så vi tar tacksamt emot en föranmälan om ni tänkte komma till vår e-post: info@norrkopingsgodman.se

Alla motioner och förslag till årsmötet måste vara styrelsen tillhanda senast 27 februari 2020.
Dessa kommer att behandlas under punkt 9 nedan på årsmötet.

Länk till aktuella dokument inför årsmötet avser verksamhetsåret 2019

Klicka här för länk till dokument för årsmötet


Vid årsmötet kommer följande ärenden att behandlas:
1. Årsmötet öppnas
2. Val av årsmötesfunktionärer
– ordförande – sekreterare och – två protokolljusterare tillika rösträknare 3. Fastställande av dagordning och röstlängd
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse.
6. Behandling av revisorernas berättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning.
8a. Beslut om arvode till styrelsen för innevarande verksamhetsår.
8b. Beslut om årsavgift och budget till föreningens nästkommande verksamhetsår
9. Behandling av förslag från styrelsen och motioner.
10. Val av – ordförande för ett år – fyra ledamöter för två år, varav två ledamöter väljs växelvis vartannat år – två ersättare för ett år – två revisorer och två ersättare – valberedning, bestående av två personer, varav en sammankallande
11. Årsmötet avslutas


Uppmaning från Valberedningen inför årsmötet

Till dig som är medlem i Norrköpings Godman- och Förvaltarförening
Vi söker dig som är beredd att ingå som ledamot i föreningens styrelse.
Ni får gärna tipsa oss om någon person som ni känner som kanske skulle vara intresserad av ett sådant uppdrag.

Till årsmötet 2020 är det valberedningens uppgift att föreslå vilka medlemmar som ska ingå i styrelsen.
Du som känner att du vill göra en insats för föreningen kontaktar någon av oss i valberedningen.

Anders Fernström
0739-061091
a.fernstrom@telia.com

Ola Bergström
0703-260807
ola-bergstrom@bredband.net


Medlemsavgiften i Norrköpings God Man och Förvaltarförening!

Medlemsavgiften är 350 kr för kalenderåret 2020.
På årsmötet 2019 beslutades att årsavgiften behövde höjas med anledningen av premiehöjningar på våra försäkringar.

Det är viktigt att betalningen kommer in till föreningen så snart som möjligt då våra försäkringarna löper per kalenderår. Efter att er inbetalningen kommit till oss så meddelar vi RFS att betalning skett då gäller försäkringarna.
OBS! Försäkringarna är endast giltiga för ett kalenderår i taget.

Så kom ihåg att betala in avgiften om ni vill vara försäkrade under resten av år 2020!

Redan medlem i föreningen så använd detta inbetalningskort Länk: 2020.
Nya medlemmar här hittar ni information och inbetalningskort Länk: 2020

Back To Top
loading